Oznámení o ochraně osobních údajů – informace pro zákazníka

Oznámení o ochraně osobních údajů /dále jen „oznámení“/ poskytnutých f. EKOOL- WAY s.r.o., IČO:26339854, se sídlem Prokopa Velikého 572, 344 01 vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů takto:
  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto „oznámení“ vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů /dále též “GDPR“/, účinné k 25. 5. 2018, kdy v těchto právních předpisech můžeme nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
  2. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte /sdělíte, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, e-mail. apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší registrace při přijetí /potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech
  3. Vaše údaje tedy zpracováváme abychom:
  • mohli splnit smlouvu s Vámi
  • splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady
  • protože jste nám sami udělili souhlas
  • je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů a poskytnutí aktuálních informací ve světě našich produktů
Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely a základě jasných právních základů. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
  1. Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů /např. zákon o DPH/, pak Vaše údaje definitivně skartujeme
  2. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobních údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatnit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoli odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit nejvhodněji na e-mailové adrese: info@ekool.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů či uplatnit svá práva u soudu.
  3. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoli část obchodního závodu či jinou formou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některá její část převzata třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.
EKOOL – WAY s.r.o. -  ICO: 263 39 854 / DIC: CZ 263 39 854 - Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice